خانه تاریخی آقاگل
خانه تاریخی آقاگل
این اثر كه با شمارة ۱۴۸۹-۹/۱۱/۸۴ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده در مركز محلة تاریخی شهر واقع گردیده ....


موقعیت خانه تاریخی آقاگل روی نقشه آب و هوای خالد آباد
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

این اثر كه با شمارة ۱۴۸۹-۹/۱۱/۸۴ در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده در مركز محلة تاریخی شهر واقع گردیده و منسوب به دورة قاجار می‌باشد.

این خانه متعلق به آقاگل ارباب اسبق روستا بوده و درحال حاضر ازطرف ورثة مرحوم آقاگل به شهرداری واگذار گردیده است.

این اثر دارای ساختار حیاط مركزی و سه جبهه ساخت حول حیاط می‌باشد. جبهة اصلی شامل فضای شاه‌نشین و دو اتاق كناری در جبهه شمال حیاط واقع می‌باشد. جبهه جنوبی شامل فضای ، انبار ، اتاق سرایداری و فضایی جهت نگهداری احشام بوده است. بدین ترتیب فضای دسترسی و راهپله در جبهه غربی حیاط جانمایی می‌گردد. در تراز زیر طبقة همكف فضای سرداب دقیقاً منطبق بر سازه طبقة بالا زیر فضای شاه‌نشین شكل گرفته و مساحتی بالف بر ۱۰۰مترمربع را شامل می‌شود. نكته جالب توجه خط آسمان در نمای جبهة اصلی بنای فوق می‌باشد. در اثر فوق در طول محور آكس این جبهه دارای تنوع بوده و با فرمی هلالی كه از زمینه خود جدا می‌گردد تظاهر می‌یابد. مشخصات بنای عدم تقارن عملكردی بنا درحین تقارن فضایی و فرمی می‌باشد دو اتاق كناری در دوطرف اتاق شاه‌نشین هر دو دارای مشخصات فرمی تلسیان می‌باشد و برخلاف انتظار برخورد یكسان ازلحاظ ارتباطی ، یكی از این فضاها توسط سه دهانه با فرم هلالی با فضای اصلی مرتبط گشته و اتاق جانبی در سمت دیگر فاقد ارتباط درونی از شاه‌نشین بوده و ارتباط با این فضا فقط از حیاط میسر است.

یكی از ویژگیهای منحصر به فرد بنای مذكور رویكردی دوگانه نسبت به محیط پیرامون خود می‌باشد ، بنا در طول محور اصلی خود در امتداد فضای شاه‌نشین هم دارای درونگرایی نسبت به حیاط مركزی بوده و هم دارای رویكردی برونگرا نسبت به محیط اطراف می‌باشد. در نمای متقابل این جبهه ایوانی سرتاسری در تمام طول بنا ، ارتباط بصری و فیزیكی بنا را به اطراف ممكن می‌سازد ، در این جبهه به علت تراز بودن كف سرداب با كف محیط پیرامون بنا ، ارتباط بصری و فیزیكی را به اطراف ممكن می‌سازد. در این جبهه به علت تراز بودن كف سرداب با كف محیط پیرامون بنا دو طبقه جلوه كرده و نمایی باغ‌گونه تجلی می یابد.

خانه تاریخی آقاگل

خانه تاریخی آقاگل

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی