کوه آق دوکه
کوه آق دوکه
اﯾﻦ کوه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۲۷۵۵ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده شهرﺳﺘﺎن اردبیل ، ﺑﺨﺶ هیر، دﻫﺴﺘﺎن ﻓﻮﻻدﻟﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ۷ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ....


موقعیت کوه آق دوکه روی نقشه آب و هوای هیر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

اﯾﻦ کوه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۲۷۵۵ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده شهرﺳﺘﺎن اردبیل ، ﺑﺨﺶ هیر، دﻫﺴﺘﺎن ﻓﻮﻻدﻟﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ۷

‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ هیر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

‫ﺟﻬﺖ کوه، ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺟﻨﻮﺑﯽ می باشد و‫درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ کوه ﻗﺮار دارد.

از هموطنان عزیز ساکن هیر تقاضا می شود در صورت داشتن تصاویری ازکوه آق دوکه آنرا از طریق ایمیل(info@seeiran.ir) برای ما ارسال نمایند.

کوه آق دوکه

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی