کوه آق دولن
کوه آق دولن
اﯾﻦ کوه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۲۶۴۲ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده شهرﺳﺘﺎن اردبیل، ﺑﺨﺶ هیر، دﻫﺴﺘﺎن ﻓﻮﻻدﻟﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ۳۰ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ....


موقعیت کوه آق دولن روی نقشه آب و هوای هیر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

اﯾﻦ کوه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۲۶۴۲ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده شهرﺳﺘﺎن اردبیل، ﺑﺨﺶ هیر، دﻫﺴﺘﺎن ﻓﻮﻻدﻟﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ۳۰

‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ شهرﺳﺘﺎن اردبیل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.‫ﺟﻬﺖ کوه، ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺟﻨﻮﺑﯽ است.

کوه آق دولن

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی