کوه آق یل
کوه آق یل
اﯾﻦ کوه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۲۱۳۸ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده شهرﺳﺘﺎن اردبیل، ﺑﺨﺶ هیر، دﻫﺴﺘﺎن ﻓﻮﻻدﻟﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ۳۰ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ....


موقعیت کوه آق یل روی نقشه آب و هوای هیر
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر

اﯾﻦ کوه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۲۱۳۸ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده شهرﺳﺘﺎن اردبیل، ﺑﺨﺶ هیر، دﻫﺴﺘﺎن ﻓﻮﻻدﻟﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ۳۰

‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ شهرﺳﺘﺎن اردبیل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.‫

ﺟﻬﺖ کوه، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗـﯽ-ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﯽ می باشد .

کوه آق یل

منبع: سیری در ایران
نظر شما
کد امنیتی